Regulamin Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych

Regulamin - Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych

1.    Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych Bajspot.

2.    Wypożyczalnia rowerów elektrycznych czynna jest od 01 czerwca do 31 sierpnia, przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 08:00 do 20:00. W maju i wrześniu godziny otwarcia wypożyczalni nie są regularne. Szczegóły pod numerem telefonu 503490461.

3.    Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu w Rejestrze Wypożyczalni potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.

4.    Wypożyczane rowery są własnością przedsiębiorstwa
Bajum- wypożyczalnia i serwis Bartłomiej Kieblesz.

5.    Wypożyczane rowery wyposażone są w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek i są specjalnie oznakowane.

6.    Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.

7.    Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się po użytkowaniu, za czas jego używania, który nie może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.

8.    Wypożyczający rower zobowiązuje się:

•    przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do rejestru wypożyczalni,

•    pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci dokumentu tożsamości, kaucji zwrotnej w wysokości 300zł lub na czas wypożyczenia zaparkować samochód na naszym parkingu

•    złożyć czytelny podpis w rejestrze wypożyczeni rowerów

•     być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,

•    dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika.  Płatność gotówką

•    korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem
 
•    zwrócić rower do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu
 

•    korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego

•    przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,

•    nie używać rowerów w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.

•    niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,

•    zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,

•    pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego

•    pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.

1.    W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.    Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego

3.    Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.

4.    W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

5.    Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru gdy:
 
a) osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,

 b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru.

6.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2022r.
 

JESTEM BAJUM :) - SŁUŻĘ POMOCĄ JAKO

PRZEWODNIK BESKIDZKI